Komentáře

 1. Marie
  Marie 15. 9. 2022 at 15.30 | | Reply

  Dob­rý den,

  dě­ku­ji za pěk­ný člá­nek. Jen mám teď brou­ka v hla­vě – dvo­ji­tá od­ráž­ka je te­dy pře­ži­tá? Uvá­dí ji Zen­kl, po­znám­ku má i Zde­něk Kos. Zen­kl pří­mo uvá­dí, že dvoj­kří­žek či dvo­ji­té bé ru­ší dvo­ji­tá od­ráž­ka (ABC hu­deb­ní nau­ky z roku 2000).

  Dí­ky za vy­svět­le­ní, Marie

 2. Božena
  Božena 8. 2. 2022 at 12.13 | | Reply

  dob­rý den,
  syn se mě ptá, proč je u sklad­by v před­zna­me­ná­ní kří­žek fis, když v ce­lé sklad­bě žád­né f ne­ní. Ne­u­mím mu od­po­vě­dět. Po­ra­dil bys­te? děkuji

 3. Markéta
  Markéta 10. 5. 2021 at 21.58 | | Reply

  Dob­rý večer, 🙂
  za­se jsem se k pře­čte­ní a te­dy ná­sled­né od­po­vě­di do­sta­la až dnes.
  Děěě­ku­u­u­jii moc za vy­čer­pá­va­jí­cí odpověď.
  Ano mys­lí„ že jsem prá­vě při­šla mož­ná na vy­svět­le­ní, proč je mi tak špa­něl­šti­na blíz­ká, hrá­la jsem totiž od 2. tří­dy zš do 9. třídy,..na kytaru,..a , když to pí­še­te, tak je fakt, že jsme mě­ly ji­né zkrat­ky než u klavíru.To je zajímavé,..vždy jsem si mys­le­la, že je to latina.…..
  Ale je prav­da, že ja­ko la­ti­na to oprav­du neznělo. 

  Ješ­tě jed­nou děkuji.
  Ta­ké Ať se Vám da­ří :D.

 4. Markéta
  Markéta 30. 4. 2021 at 16.58 | | Reply

  Dob­rý den ‚😀
  dě­ku­ji za od­po­věď, i za po­tvr­ze­ní správ­né­ho po­cho­pe­ní mé­ho pří­kla­du u mě­síč­ní sonáty.

  Ako­rát ‚bych si ješ­tě po­tře­bo­va­la, jest­li bys­te mi ne­na­psal, že jsem správ­ně po­cho­pi­la i to­to: Když mám ef, před tím kří­žek, tu­díž fis, ale v tom sa­mém tak­tu je f2 tak to bu­de po­řád oby­čej­né ef?
  A dal­ší, po­kud mám v před­zna­me­ná­ní fis, tak v tom jed­nom tak­tu si můžu há­zet kříž­ků ko­lik chci, teď ne­mlu­vím o dvoj­kříž­kách, tak to bu­de furt fis?I v pří­pa­dě f2?

  A ta­ké by mne za­jí­ma­lo kdo byl ten prv­ní člo­věk, kdo vy­mys­lil ná­zvoslo­ví, a nauku,..noty …znaky,nebo jak se to­mu od­bor­ně ří­ká, znač­ky? Ale mys­lím tím houslo­vý klíč,..noty atd.…

  A ta­ké pro­sím o va­ši me­to­du uče­ní se skla­deb na zpaměť,..dříve mi to šlo, ale teď­kon kon­krét­ně tu so­ná­tu si ne a ne zapamatovat.

 5. Markéta
  Markéta 18. 4. 2021 at 13.20 | | Reply

  Dob­rý den, jéé dě­ku­ji moc­krát za vi­deo, jste zlato.Vážím si toho,..Ještě mi ni­kdo vi­deo na you­tu­be ne­u­dě­lal :))))Ako­rát jsem če­ka­la, že tam bu­de­te pří­mo mlu­vit o dvoj­kříž­kách, ale chá­pu, to je to v pod­sta­tě o tom sa­mém ja­ko béč­ka , křížky.Dozvěděla jsem se tam zas ně­co, co jsem ne­vě­dě­la, te­dy asi vě­dě­la, ale už je to ně­ja­ký čas co jsem cho­di­la na nauku…
  Mys­lím, že ti co to vy­mys­le­li, jak to bu­de s tě­mi před­zna­me­ná­ní­mi, to moh­li udě­lat tro­chu lehčí 😀

  Když mám ef, před tím kří­žek, tu­díž fis, ale v tom sa­mém tak­tu je f2 tak to bu­de po­řád oby­čej­né ef?
  A dal­ší, po­kud mám v před­zna­me­ná­ní fis, tak v tom jed­nom tak­tu si můžu há­zet kříž­ků ko­lik chci, teď ne­mlu­vím o dvoj­kříž­kách, tak to bu­de furt fis?I v pří­pa­dě f2?

  Ale zpět k mé­mu problému,
  S tě­mi dvoj­kříž­ky, je to te­dy tak, že když mám ef­ko, a v před­zna­me­ná­ní je kří­žek , tak je to jed­no, mě jde o tu notu.Tedy to bu­de gé?Takže se za­čí­ná od té zá­klad­ní no­ty i kdy­by vás o půl­no­ci vzbu­di­li. Jak rá­da ří­ká­va­la má pa­ní uči­tel­ka na kla­vír :D.

  Měj­te se.

 6. Markéta
  Markéta 8. 4. 2021 at 21.41 | | Reply

  Dob­rý ve­čer, moc dě­ku­ji za od­po­vě­di, vi­dím už v tom ně­ja­ký řád.
  A ta­ké moc dě­ku­ji za brzkou od­po­věď, ne­če­ka­la jsem to, vá­žím si toho,..myslím , že je úžas­né, když takhle vám po in­ter­ne­tu mů­že ně­kdo po­ra­dit i ostatním.

  Ale na­šla jsem si čas se kouk­nout na váš web až tedkon, ..

  Ako­rát si furt nejsem jis­tá, tak jen jest­li jsem to dob­ře po­cho­pi­la,.. Te­dy, na tom co mám v před­zna­me­ná­ní nezáleží?Tudíš se to be­re od ef­ka, tak­že z no­ty f, byť v před­zna­me­ná­ní, je fis, tak to bu­de g?

  Pře­ji krás­ný večer.

 7. Markéta
  Markéta 23. 3. 2021 at 18.19 | | Reply

  A ješ­tě pla­tí ten dvoj­kří­žek v ce­lém tak­tu u dal­ších f,.-jako je to­mu u fis-​nebo je to ji­nak a pla­tí jen před tou no­tou kde je napsán?

 8. Markéta
  Markéta 23. 3. 2021 at 18.16 | | Reply

  Dob­rý den, mo­hu se pro­sím zeptat?Potřebovala bych ra­du v praxi,..hrji mě­síč­ní sonátu,…a na no­tě f má být dvojkřížek,..jenže v předznamenání,je již fis,..bude to te­dy od fis tu­díš gis?nebo od f a te­dy gé?předem dě­ku­ji za odpověd.

 9. Jana
  Jana 7. 3. 2021 at 12.23 | | Reply

  Dě­ku­ji po 15 le­tech od po­sled­ní ho­di­ny kla­ví­ru už se z hla­vy lec­cos vyparilo
  Dí­ky za su­per vysvětlení

 10. i-love-toshiba-and-acer-notebooks
  i-love-toshiba-and-acer-notebooks 3. 2. 2021 at 7.58 | | Reply

  ne­po­moh­lo 🙁

 11. Tomas
  Tomas 3. 12. 2020 at 17.13 | | Reply

  Da­ku­jem, vel­mi mi to po­moh­lo. Za­cal som hrat na kla­vir po 25 rokoch a za­bu­dol som to­ho na­o­zaj vela. 🙂

  Ve­de­li by ste mi, pro­sim vas, po­ve­dat, pre­co je v prikla­de niz­sie pred­zna­me­na­ne „cis“ avsak v no­to­vom za­pi­se sa zi­a­d­ne „c“ ne­na­chad­za? Ovplyv­nu­je to neja­ku inu no­tu? Som z to­ho zmateny.

  Fot­ka z „Kla­vir­ni sko­la pro za­ca­tec­ni­ky“: https://​dri​ve​.go​o​gle​.com/​f​i​l​e​/​d​/​1​g​t​W​A​N​U​M​4​3​0​q​Q​a​H​G​p​a​O​j​Q​P​P​j​j​Z​5​s​i​M​O​j​3​/​v​i​e​w​?​u​s​p​=​s​h​a​r​ing

 12. Předznamenání + krizek
  Předznamenání + krizek 2. 2. 2020 at 18.07 | | Reply

  Dob­rý den, na­ra­zil jsem na no­ty v G‑dur, kde před no­tou F byl dvoj­kri­zek. Má se hrát G ne­bo Gis? Dě­ku­ji, Pe­tr L.

 13. Ramon
  Ramon 30. 1. 2020 at 9.04 | | Reply

  Ďa­ku­je­e­e­em 🙂 člá­nok mi veľ­mi po­mo­hol, super 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.