Výuka hry

Po­kud to s hra­ním mys­lí­te váž­ně, nej­lep­ších šan­cí na zvlád­nu­tí vše­ho (a ne­ní to­ho má­lo) do­sáh­ne­te pou­ze bě­hem pre­zenč­ní výuky.


Proč pre­zenč­ní? Bě­hem vý­u­ky je totiž ale­spoň při prv­ních krůč­cích ne­zbyt­ně nut­né, aby byl nad hrá­čem pev­ný do­hled. Ne­jed­ná se o ne­ví­ru v poz­děj­ší schop­nos­ti pi­a­nis­ty, ale čis­tě o ra­ci­o­nál­ní akt, kdy se sna­žím od­stra­nit zlo­zvy­ky ješ­tě před tím, než se v ru­kách a hla­vách ulo­ží a o to hůře a ob­tíž­ně­ji by se pak mu­se­ly odstraňovat.


Na­bí­zím te­dy kom­plet­ní pre­zenč­ní vý­u­ku hry na kla­vír či pi­á­no od „za­čá­teč­ní­ků k po­kro­či­lým“. V sou­čas­né do­bě učím jak do­spě­lé, tak dě­ti, z kaž­dé ho­di­ny udě­lám spe­ci­fic­ký zá­pis s po­znám­ka­mi ke hře, tech­ni­ce a po­dob­ně. Pří­klad ta­ko­vé strán­ky se zá­pi­sem si mů­že­te pro­hléd­nout v ná­sle­du­jí­cím obrázku:

ukázka klavír

Tak­to po­dob­ně mů­že vy­pa­dat zá­pis z va­ší ho­di­ny klavíru

Měli-​li bys­te zá­jem o sys­te­ma­tic­kou vý­u­ku hry na kla­vír, ne­vá­hej­te mne kon­tak­to­vat, bu­du se těšit 🙂