Kontakt

Kon­tak­to­vat mě mů­že­te pro­střed­nic­tvím emai­lu (klavir@​klusik.​cz), pří­pad­ně na te­le­fon­ním čís­le 723 378 141, pří­pad­ně přes mo­ji fa­ce­boo­ko­vou strán­ku. Sa­mo­zřej­mě bu­du rád, po­kud vy­u­ži­je­te kon­takt­ní­ho for­mu­lá­ře zde:

[uf­bl form_id=„1“]