Přednáška o hudební teorii (pro mírně pokročilé)

Up­da­te 26. 5. 2020: Krás­ný den všem, no­vý ter­mín je na­plá­no­va­ný na so­bo­tu 13. 6. 2020 od 11.00 🙂

Při­hlá­še­ní lidé:

 1. Pa­ho brácha
 2. Lukáš
 3. To­dá
 4. Pa­ho
 5. Vo­bl
 6. Ma­cz
 7. Mi­chal S. (ex­ter­ní)

Up­da­te 12. 3. 2020: Zdra­víč­ko všem, chá­pu, že li­di ma­jí strach a za­čí­na­jí se obá­vat ta­ko­výchle ak­cí, tak­že s nej­vyš­ší prav­dě­po­dob­nos­tí to pro teď zru­ší­me a až se vě­ci za­se uklid­ní, to pod­nik­ne­me (před­běž­ně te­dy za­čát­kem květ­na). Ok?

V so­bo­tu 14. 3. 2020 se usku­teč­ní před­náš­ka na té­ma Hu­deb­ní te­o­rie pro mír­ně po­kro­či­lé, za­tím jsou ob­jed­ná­ni ti­to studenti:

Ce­na před­náš­ky: Uza­vře­ná pou­ze pro stu­den­ty – ce­na 1 ho­di­na (před­pla­ce­ná, škrt­ne se).

 1. liwe
 2. on­lu
 3. to­dá
 4. pa­ho 
 5. V. Z. (sou­kro­má)
 6. toch (nej­spíš)
 7. ma­cz
 8. jbe
 9. (pe­la – dá vědět)
 10. (či­či – dá vědět)

Na té­to strán­ce se poz­dě­ji též ob­je­ví ma­te­ri­ál ke sta­že­ní (pod heslem) 🙂 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.