Jak to u mě funguje

Ahoj a dob­rý den,

ur­či­tě bys­te se rá­di do­zvě­dě­li, jak to u mě fun­gu­je s vý­u­kou kla­ví­ru. Vše­o­bec­né pod­mín­ky si sa­mo­zřej­mě mů­že­te pře­číst, nicmé­ně ny­ní tro­chu prakticky:

Vše, co bu­de­me dě­lat, za­pi­su­ji sem, na webo­vé strán­ky. Kaž­dý do­sta­ne­te svo­ji pře­zdív­ku, pod kte­rou se ta­dy na­jde­te a bu­de­te mít svo­ji vý­u­ku, po­znám­ky, ma­te­ri­á­ly a dal­ší vě­ci. Ukáz­ko­vý pří­klad ta­ko­vé­ho pro­fi­lu na­jde­te např. v tom­to od­ka­zu.

Pre­fe­ru­ji do­má­cí vý­u­ku u mne, pra­vi­del­ně jed­nou za tý­den s tím, že se po emai­lu či te­le­fo­nu (ale spí­še po emi­a­lu) mů­že­te ze­ptat na co­ko­liv, co vás na­pad­ne, rád vám po­ra­dím, po­mo­hu, mů­že­me se vzá­jem­ně na­to­čit a po­slat si přes you­tu­be tře­ba vi­dea, pří­pad­ně ně­co do­ře­šit po Sky­pe. Ať vý­u­ka „je­de“ a nestagnuje 🙂

Na všech de­tai­lech se s vá­mi rád do­mlu­ví­me emai­lem, sta­čí se zeptat 😉 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.