Pravidla výuky a doučování

https://www.programovanihrou.cz/kurz/pravidla-krouzku/Dob­rý den, zde si mů­že­te pře­číst pra­vi­dla vý­u­ky, kte­rá me­zi se­bou má­me na­sta­ve­ná. Vě­nuj­te jim, pro­sím, znač­nou po­zor­nost. Ta­to pra­vi­dla se čas od ča­su změ­ní, nicmé­ně udr­žu­ji vás v kon­tex­tu, pí­ši o pří­pad­ných změ­nách všem do emai­lu, pří­pad­ně na dal­ší mes­sen­ge­ry, kte­ré má­te (nepoužíváte-​li email) 🙂 Po­kud ta­to pra­vi­dla bu­de­me vzá­jem­ně do­dr­žo­vat, uvi­dí­te, že nám všem bu­de lé­pe a rych­le­ji se po­su­ne­me ke ký­že­né­mu cíli!

Aktuální

Pra­vi­dla plat­ná od 1. 9. 2020

Starší

Ob­no­ve­ní vý­u­ky od 11. 5. 2020

Nou­zo­vý re­žim od 16. 3. 2020 do odvolání

Pra­vi­dla plat­ná od 1. 1. 2020.

Pra­vi­dla plat­ná od 1. 9. 2019

Pra­vi­dla plat­ná od 1. 2. 2019.

Pra­vi­dla plat­ná od 1. 5. 2018.

Pra­vi­dla plat­ná do 30. 4. 2018.