Vítejte!

Ví­tej­te na strán­ce vě­no­va­né prak­tic­ké­mu hra­ní na kla­vír. Proč prak­tic­ké­mu? Pro­to­že te­o­rií o tom, jak správ­ně hrát a co dě­lat, těch na in­ter­ne­tu na­jde­te hro­ma­du. A nej­jed­no­du­še­ji a nej­rych­le­ji, jak se na kla­vír hrát na­u­čí­te je, že vás tím pros­tě ně­kdo pro­ve­de. A tím „ně­kým“ jsem pro­sím já 🙂


Co se zde tedy naučíte?

Základy

 • Správ­nou tech­ni­ku hry na ná­stroj
 • Správ­né po­u­ží­vá­ní pe­dá­lů
 • Správ­né dr­že­ní tě­la a cvi­če­ní
 • Čte­ní not, hra z lis­tu
 • Zá­klad­ní zběh­lost, stup­ni­ce (du­ro­vé, mollo­vé, chro­ma­tic­ké)
 • Im­pro­vi­za­ce
 • Har­mo­nie

Pokročilejší

 • Va­ri­a­ce na té­ma
 • Kom­po­zi­ce, uza­vře­nost, hu­deb­ní for­my
 • Růz­né in­ter­pre­ta­ce dí­la
 • Zběh­lost v rych­los­ti a ori­en­ta­ci
 • Do­pro­vod ak­tu­ál­ně hra­jí­cí pís­ně (např. z rá­dia)
 • Cvi­če­ní slu­chu (re­la­tiv­ní­ho)
 • Čtyřruč­ní hra

Teorie

 • In­ter­va­ly, je­jich vznik a tvor­ba
 • Stup­ni­ce, tó­ni­ny
 • Te­o­rie har­mo­nie a kom­po­zi­ce
 • Stav­ba kla­ví­ru, ty­py, udr­žo­vá­ní ná­stro­je
 • Ital­ské ná­zvoslo­ví

Objednejte se ještě dnes! (odkaz na kontaktní formulář)

Ně­kte­ré no­vin­ky a in­for­ma­ce též mů­že­te sle­do­vat na mé no­vé fa­ce­boo­ko­vé strán­ce Kla­vírKlu­sik.