Vítejte!

Ví­tejte na stránce vě­no­vané prak­tic­kému hraní na kla­vír. Proč prak­tic­kému? Pro­tože te­o­rií o tom, jak správně hrát a co dě­lat, těch na in­ter­netu na­jdete hro­madu. A nej­jed­no­du­šeji a nej­rych­leji, jak se na kla­vír hrát na­u­číte je, že vás tím pro­stě ně­kdo pro­vede. A tím „ně­kým“ jsem pro­sím já 🙂


Co se zde tedy naučíte?

Základy

 • Správ­nou tech­niku hry na ná­stroj
 • Správné po­u­ží­vání pe­dálů
 • Správné dr­žení těla a cvi­čení
 • Čtení not, hra z listu
 • Zá­kaldní zběh­lost, stup­nice (du­rové, mo­lové, chro­ma­tické)
 • Im­pro­vi­zace
 • Har­mo­nie

Pokročilejší

 • Va­ri­ace na téma
 • Kom­po­zice, uza­vře­nost, hu­dební formy
 • Různé in­ter­pre­tace díla
 • Zběh­lost v rych­losti a ori­en­taci
 • Do­pro­vod ak­tu­álně hra­jící písně (např. z rá­dia)
 • Cvi­čení slu­chu (re­la­tiv­ního)
 • Čtyřruční hra

Teorie

 • In­ter­valy, je­jich vznik a tvorba
 • Stup­nice, tó­niny
 • Te­o­rie har­mo­nie a kom­po­zice
 • Stavba kla­víru, typy, udr­žo­vání ná­stroje
 • Ital­ské ná­zvosloví

Objednejte se ještě dnes! (odkaz na kontaktní formulář)

Ně­které no­vinky a in­for­mace též mů­žete sle­do­vat na mé nové fa­ce­boo­kové stránce Kla­vírKlu­sik.