jbe Hodina 5. 6. 2017

Dob­rý den a ahoj.

A já po­řád kdo to je

Akor­dy k to­mu Smile (ob­ra­ty, ať se ne­ská­če) Smile V “sed­mič­ko­vých” akor­dech je mož­no vy­mě­nit pá­tý stu­peň za sed­mý (te­dy C7 ne­bu­de C‑E-​G‑B, ale C‑E-​B, géč­ko se změ­ni­lo na béč­ko). G7 v 1. obratu.

Přes­ně a po­ma­lu (rych­le by by­lo ne­přes­ně, chce­me co nej­přes­ně­ji a ne co nej­rych­le­ji) Smile 

Při­znáv­ko­vý do­pro­vod pol­ko­vý – stří­dá­me v le­vé ru­ce ba­so­vý tón a “zby­lé to­ny” z akor­du. Stří­dá­me ja­ko os­mi­no­vé. Na­cvič­te tu­tím způ­so­bem prv­ní dvě řád­ky, za­tím jsme to ta­dy vel­mi dob­ře da­li Smile Mu­sí­te do­kon­čit kaž­dý takt! V kaž­dém tak­tu se mu­sí ob­je­vit te­dy 2× ba­so­vý tón a 2× při­znáv­ka, ať je v me­lo­dii cokoliv! Open-mouthed smile

Zku­te takhle dal­ší pís­nič­ky, kte­ré tak­to pů­jdou – Ma­lič­ká su např. Všec­ko, co je na 24 te­o­re­tic­ky jde, ale ne ke vše­mu se to hodí.

Ach syn­ku

Opa­ko­vá­ní, zde se při­znáv­ko­vý do­pro­vod ne­ho­dí, ne­ní to až tak ve­se­lá pís­nič­ka a zně­la by divně. 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.