Tónika, dominanta a subdominanta

Po­kud vez­me­me ně­ja­kou tó­ni­nu, te­dy sa­du tó­nů, vy­tvo­ří­me stup­ni­ci, te­dy se­tří­dě­nou řa­du všech těch­to tó­nů, očís­lu­je­me kro­ky ve stup­ni­ci 1, 2, …, 7, poté:

  • Tó­ni­ka je 1. stupeň
  • Do­mi­nan­ta je 5. stupeň
  • Sub­do­mi­nan­ta je 4. stupeň

Po­kud po­sta­ví­me akor­dy  (či člá­nek o ob­ra­tech) na těch­to stup­ních, mů­že­me do­pro­vo­dit vět­ši­nou hu­deb­ní tvor­by. Po­zor, ne­fun­gu­je úpl­ně vše, ob­čas je prso­tě har­mo­nie slo­ži­těj­ší, nicmé­ně u běž­ných pís­ni­ček si tak­to mů­že­me čas­to vystačit 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.