Hodina 2. 5. 2017

Dob­rý den,

 • No­ty a zá­pis, orientace
  • Zá­chran­né bo­dy – do­po­ru­ču­ji c1, g1, c2 a g2 – všech­ny ostat­ní lehce do­po­čí­tá­te me­zi tím. Tím, jak bu­de­te hrát, se vám „sa­mo“ vy­tvo­ří dal­ší zá­chyt­né bo­dy => ča­sem bu­dou všech­ny tó­ny ja­ko zá­chyt­né bo­dy, te­dy umí­te tóny.
  • ryt­mus a dél­ky not – takt má po­řád stej­né dél­ku, roz­dě­lu­je­me ho na do­by a ty­to do­by po­čí­tá­me. Když má­me takt, kte­rý je dlou­hý 2 do­by (2÷4), po­té po­čí­tá­me do dvou – prv-​ní-​dru-​há. Tím jsme takt roz­dě­li­li na 4 stej­ně vel­ké dí­ly (sla­bi­ky) a mů­že­me sčí­tat ty­to sla­bi­ky. Na­pří­klad čtvr­ťo­vá no­ta, kte­rá se pí­še s pl­ným bříš­kem a jed­no­du­chou no­žič­kou, bu­de kaž­dá na 2 sla­bi­ky, pro­to­že ve dvou­č­tvr­ťo­vém tak­tu, bu­dou dvě čtvrťové. 
   • na stra­ně 22 je ko­lá­čo­vý graf 🙂 Vel­mi dů­le­ži­tý, je tam vi­dět dě­le­né 4/​4 tak­tu (po­čí­tá­me do 4). Ten­to takt se čas­to ozna­ču­je ja­ko „ce­lý takt“, te­dy mís­to 4/​4 se čas­to pí­še pou­ze vel­ké „čéč­ko“.
  • Ryt­mic­ké cvičení
   • zvlášť pou­ze pra­vou a le­vou ne­zá­vis­le, snaž­te se při tom udr­žet sta­bil­ní be­at (ryt­mus a tem­po), ne­zrych­luj­te po­čí­tá­ní, ale to, co ťuká­te (po­čí­tej­te si na­hlas, hlasem)
 • Vý­běr nástroje 
  • u Houd­ka jsou i v so­bo­tu od 9 do 12, tak­že se tam mů­že­me ně­kdy se­jít a mrk­nout 🙂 V 9.00 6. 5. 2017 se sejde­me pří­mo tam a mrk­ne­me na ně­ja­ké ty­py, ne­ní dů­le­ži­tí nut­ně ně­co vy­brat, spí­še se porozhlédnout.

Příš­tě opět v úte­rý v 16.00.

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.