Hodina 16. 5. 2019

Krás­ný den,

 • Uvol­ně­ní, rozehrátí
  • Po­ly­me­tr 4:3
  • Ok­tá­vy etc.
 • The Me­a­dow
  • Le­vá ru­ka – jem­ně­ji – ne­bou­chej­te pros­tě to­lik do toho.
  • Pár drob­nos­tí, mrk­ně­te na mi­nu­lé lek­ce, ře­ši­li jsme to tam.
 • Tan­cu­jí­cí sloni
  • Ná­vaz­nost le­vé a pra­vé ruky.
  • Čte­ní z lis­tu, te­dy bez pří­pra­vy, rov­nou kou­kej­te jen do not, ru­ce se ne­mu­sí hnout z po­zi­ce c‑g (a pra­vá z c1 – g1).
  • Ryt­mus – no­to­vě to má­te v po­ho­dě, jen drž­te ryt­mus – te­dy v mís­tě, kde se v pra­vé dr­ží dlou­hý tón, ne­zní čtvr­ťo­vé v le­vé ja­ko čtvr­ťo­vé, má­te je moc pomalé 🙂 
   • Po­čí­tá­ní „prv-​ní-​dru-​há-​tře-​tí“ a fun­gu­je to 🙂
 • Waltz in A Minor
  • Po­dob­né ja­ko slo­ni, ako­rát v mollu a troš­ku se tam už hý­bou ruce.
  • Prin­cip ale téměř stej­ný 🙂
  • Čte­ní ba­so­vé­ho klí­če, peč­li­vě, pro­sím (vy­u­žij­te pa­pí­ru s nápovědou) 🙂
  • Plat­nost kříž­ků, bé­ček a od­rá­žek (obec­ně všech po­su­vek) – do kon­ce tak­tu. Pak „re­set“ a mu­sí se na­psat zno­vu. Ob­čas se pí­še od­ráž­ka tam, kde ne­mu­sí být, např. tam, kde před tím 2 tak­ty byl kří­žek a na­jed­nou ne­ní, tak jen při­po­me­nu­tí „ta­dy už ne.“ 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.