Odvozování předznamenání stupnic a tónin

Nechcete-​li po­čí­tat stup­ni­ce „přes půl­tó­ny“, da­jí se tó­ni­ny od­vo­dit jed­no­du­chým tri­kem:

 • Kříž­ko­vé tó­ni­ny
  • Za­čne­me na­ším vý­cho­zím bo­dem, te­dy „C“.
  • Ví­me, že C dur má 0 kříž­ků, hle­dá­me to, co má „c dur + 1 kří­žek“, te­dy co má „1 kří­žek“ 😉
  • Vý­cho­zí bod té­to tó­ni­ny na­jde­me tak, že po­stou­pí­me o kvin­tu vý­še, te­dy na­jde­me 5. krok. C, D, E, F a pá­tý je G, te­dy:
  • Dal­ší tó­ni­na s jed­ním kříž­kem je G dur.
  • Ja­ký kří­žek má? Zvy­šu­je­me vždy 7. stu­peň, te­dy v na­šem pří­pa­dě tón F zvý­ší­me na Fis.
  • Tó­ni­na s jed­ním kříž­kem je te­dy G dur a má je­den kří­žek Fis.
  • Dal­ší na­jde­me tak, že bu­de­me po­řád opa­ko­vat ten­to po­stup, na­zna­čím ho dá­le, už jen struč­ně:
   • Kvin­ta od G => D dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy C=>Cis, D dur má te­dy 2 kříž­ky, Fis Cis.
   • Kvin­ta od D => A dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy G=>Gis, A dur má te­dy 3 kříž­ky, Fis Cis Gis.
   • Kvin­ta od A => E dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy D=>Dis, E dur má te­dy 4 kříž­ky, Fis Cis Gis Dis.
   • Kvin­ta od E => H dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy A=>Ais, H dur má te­dy 5 kříž­ků, Fis Cis Gis Dis Ais.
   • Kvin­ta od H => Fis dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy E=>Eis, Fis dur má te­dy 6 kříž­ků, Fis Cis Gis Dis Ais Eis.
   • Kvin­ta od Fis => Cis dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy H=>His, Cis dur má te­dy 7 kříž­ků, Fis Cis Gis Dis Ais Eis His.
   • Dál se kříž­ko­vé ne­po­u­ží­va­jí 😉 Pro po­cho­pe­ní pro­ble­ma­ti­ky si to­to ná­zor­ně vy­zkou­šej­te u kla­ví­ru a vždy si uvě­dom­te, co zvy­šu­je­te a jak.
 • Béč­ko­vé tó­ni­ny
  • Prin­cip od­vo­zo­vá­ní je vel­mi po­dob­ný, ako­rát se troš­ku mě­ní ně­kte­rá čís­la:
  • Za­čne­me v C, kte­rý má 0 bé­ček.
  • Na­jde­me kvar­tu od C, te­dy F (4. stu­peň, C, D, E a F).
  • Dal­ší tó­ni­na te­dy bu­de F dur, ví­me, že bu­de mít jed­no béč­ko. To­to béč­ko se na­chá­zí na 4. stup­ni od vý­cho­zí­ho bo­du, te­dy sní­ží­me H na B (v an­g­lič­ti­ně B na B flat, po­zor, v ne­čes­ké li­te­ra­tu­ře to mů­že být pro za­čá­teč­ní­ka vel­mi ma­tou­cí!)
  • F dur má te­dy 1 béč­ko s ná­zvem B (bé) 😉
  • Od­vo­ze­ní dal­ších:
   • Kvar­ta od F => B dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy E => Es, B dur má te­dy 2 béč­ka, B Es.
   • Kvar­ta od B => Es dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy A => As, Es dur má te­dy 3 béč­ka, B Es As.
   • Kvar­ta od Es => As dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy D =>Des, As dur má te­dy 4 béč­ka, B Es As Des.
   • Kvar­ta od As => Des dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy G =>Ges, Des dur má te­dy 5 béč­ke, B Es As Des Ges.
   • Kvar­ta od Des => Ges dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy C =>Ces, Ges dur má te­dy 6 béč­ke, B Es As Des Ges Ces.
   • Zde si všim­ně­me, že „Ges dur“ vlast­ně od­po­ví­dá „Fis dur“ (stej­né klá­ve­sy) 😉

Pro kom­plet­ní pře­hled tó­nin a stup­nic do­po­ru­ču­ji ta­bul­ku tó­nin:

Ná­zevTvarTó­ni­ka, Do­mi­nan­ta, Sub­do­mi­nan­ta
C durC durC, G, F
G durG durG, D, C
D durG durD, A, G
A durG durA, E, D
E durG durE, H, A
H durG durH, Fis, E
Fis durG durFis, Cis, H
Cis durG durCis, Gis, Fis
F durG durF, C, B
B durG durB, F, Es
Es durG durEs, B, As
As durG durAs, Es, Des
Des durG durDes, As, Ges
Ges durG durGes, Des, Ces
Ces durG durCes, Ges, Fes

Komentáře

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.