ilopel Hodina 31. 5. 2017

Ahoj,

He­ri­tage

3. řá­dek krás­ně na­po­jit na 2. a bu­de to su­per! Sám o so­bě už je 3. řá­dek dost pěk­ný, jen ke kon­ci troš­ku ne­vy­dej­chá tem­po, tak je tře­ba udr­žet. Dlou­hé tó­ny ať jsou dlouhé 🙂

Po­sled­ní takt na 3. řád­ku – po­řád­ně a přes­ně (resp. rych­le vý­mě­nu akor­du, za­tím ne­mu­síš dě­lat ar­pe­ggio, pros­tě tak ně­jak nor­mál­ně 🙂 )

Vý­hle­do­vě, až bu­deš umět všech­ny tó­ny správ­ně a “s jis­to­tou”, se za­se pár­krát sejde­me u mě, abychom to na­cvi­či­li na kla­sic­ké pi­a­no s pe­dá­ly a vším, na ta­ko­vé, na ja­ké se to bu­de hrát pak v Ús­tí v říjnu.

Po­je­du tam au­tem, po­kud se to ji­nak ne­změ­ní, můžu tě sa­mo­zřej­mě (a rád) vzít au­tem, od­jezd (pro­to­že byd­líš nej­dál smě­rem na Pra­hu ze všech li­dí, be­ru tě až na­ko­nec) v 6.00, v 5.55 zvo­ním, ak­ce je 21. říj­na 2017 v so­bo­tu. V 8.00 bych tam tak měl ně­jak ro­zum­ně být, pro­to­že mu­sí­me vy­ba­lit pi­á­no a na­zvu­čit to. Sva­čin­ku s se­bou, ale dá se tam ně­co kou­pit, byť vel­mi ome­ze­ně 😉 A sa­mo­zřej­mě všich­ni mo­ji zú­čast­ně­ní ma­jí po­zvá­ní na zmrzku za statečnost 😀

Bach I

Opa­ko­vá­ní zhlavy 🙂

A té Rehradice

Me­lo­die, do­pro­vod­né akor­dy (opak akordů).

Sken pís­nič­ky:

Obrázek (3)

Du­ro­vé a mollo­vé akor­dy, opakování 🙂

Příš­tě

Příš­tě se za­se uvi­dí­me vý­ji­meč­ně od 14.00.

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.