Pravidla platná od 1. 1. 2020

Krás­ný den všem, 

ní­že si mů­že­te pře­číst pra­vi­dla vý­u­ky, plat­ná od 1. led­na 2020. Aby ne­do­chá­ze­lo k ně­ja­kým omy­lům, zmat­kům a po­dob­ně, je prá­vě po­tře­ba ur­čit ale­spoň zá­klad­ní pra­vi­dla, jak do­u­čo­vá­ní pro­bí­há, jak je to s plat­ba­mi a ja­kým způ­so­bem ko­mu­ni­ko­vat. Pro­to­že – při­znej­me si – ko­mu­ni­ka­ce je vždy nej­vět­ší problém 🙂

Platby a peníze obecně

 • V zá­vis­los­ti vý­vo­je in­fla­ce (Zdroj: ČNB) a zvý­še­ní mi­ni­mál­ní mzdy od led­na 2020 (Zdroj: Fi​nan​ce​.cz) jsem nu­cen ce­ny ho­din od 1. 1. 2020 upra­vit tím­to ná­sle­du­jí­cím způsobem. 
  • Ho­di­ny se pla­tí pau­šál­ně do­pře­du jed­nou za 4 vy­u­čo­va­cí ho­di­ny, ce­na 1700 , v čemž má­te ná­rok na 4 běž­né vy­u­čo­va­cí hodiny. 
   • Vy­u­čo­va­cí ho­di­na je ča­so­vá jed­not­ka v roz­sa­hu mi­ni­mál­ně 40 mi­nut, ma­xi­mál­ně 50 minut.
   • Před­plat­né je na je­den ka­len­dář­ní mě­síc, te­dy po­kud ty­to před­pla­ce­né ho­di­ny ne­vy­čer­pá­te, mu­sí bo­hu­žel pro­pad­nout. Dbej­te pro­to pro­sím na včas­nou do­mlu­vu v pří­pa­dě plá­no­va­ných ne­pří­tom­nos­tí, vše se dá vyřešit. 
    • Po­kud za­čne­te cho­dit např. 15. 4., po­té má­te před­pla­ce­no do 14. 5. – ano, ně­kte­ré mě­sí­ce jsou krat­ší, ně­kte­ré del­ší, ale po­kud cho­dí­te pra­vi­del­ně tak, jak má­te, ne­mu­sí­te to­to vů­bec řešit 🙂
   • V pří­pa­dě, že se ne­po­ve­de nám do­mlu­vit na vhod­ný ter­mín ná­hra­dy bě­hem to­ho­to mě­sí­ce, ta­to ho­di­na pro­pa­dá bez ná­ro­ku na vrá­ce­ní předplatného.
   • V pří­pa­dě plá­no­va­né­ho vý­pad­ku (např. 14 dní do­vo­le­ná) sa­mo­zřej­mě do­bu o po­třeb­ný po­čet týd­nů navýším.
   • V pří­pa­dě mé­ho vý­pad­ku sa­mo­zřej­mě na­vý­ším do­bu před­plat­né­ho au­to­ma­tic­ky o do­bu, kdy jsem nemohl. 
   • Ne­vy­čer­pa­né před­plat­né nelze vra­cet ani v díl­čích hod­no­tách, te­dy zby­lé ne­vy­čer­pa­né před­plat­né dle pod­mí­nek výše.
 • Vý­u­ka pro­bí­há u mne, v pří­pa­dě, že mu­sím do­jíž­dět, účtu­ji na­víc 11 Kč za km, sa­mo­zřej­mě po­čí­tám i zpá­teč­ní cestu. 
  • Po­kud te­dy byd­lí­te např. na Bo­rech, což je řek­němě (pro ten­to vý­po­čet) 5 km, bu­du po­čí­tat 2×5 km vzdá­le­nost za 11 Kč /​km, te­dy 110 Kč příplatek.
 • Po­kud chce­te pla­tit ho­di­ny na­ho­di­le, i včet­ně např. pla­ce­ní po kaž­dé vy­u­čo­va­cí ho­di­ně, ce­na je 540 Kč (+ do­pra­va, viz výše).
 • V pří­pa­dě, že se do­mlu­ví­me na ně­ja­kém pau­šá­lu, ten sa­mo­zřej­mě vy­jde (pro vás 🙂 ) vý­hod­ně­ji než jed­not­li­vé ho­di­ny zvlášť, např. běž­ně zde ro­di­če pro své dě­ti pla­tí pau­šál­ně na po­lo­le­tí, část­ka je po­té mno­hem pří­z­ni­věj­ší, 7500 Kč /​6 mě­sí­ců
  • V tom­to re­ži­mu před­plat­né­ho si pí­ši kla­sic­ky do­cház­ku a v mo­men­tě, kdy ne­mo­hu já či z omlu­ve­ní­hod­ných dů­vo­dů vy, pí­ši si po­čet ná­hrad­ních ho­din, kte­ré po skon­če­ní před­plat­né­ho vy­čer­pá­me (na­víc).

Docházka

 • V pří­pa­dě do­cház­ky, kdy já do­chá­zím k vám, z mé stra­ny sa­mo­zřej­mě pla­tí pra­vi­dlo, že nemohu-​li, jsem-​li ne­mo­cen, ozná­mím vše na emai­lu, pří­pa­ně na dal­ším ko­mu­ni­kač­ním ka­ná­le, kte­rý spo­lu udr­žu­je­me (Fa­ce­book etc.). Vy­ře­ším ná­hrad­ní ho­di­nou či pro­dlou­že­ním před­plat­né­ho. Po­kud by má ab­sen­ce mě­la tr­vat déle, vy­ře­ším zá­poč­tem do dal­ší­ho ob­do­bí, o před­pla­ce­né ho­di­ny te­dy sa­mo­zřej­mě nepřijdete. 
 • Z va­ší stra­ny oče­ká­vám to­též, v pří­pa­dě, že se jed­ná o ne­moc a dí­tě či vy one­moc­ní­te ten den, jste sa­mo­zřej­mě omlu­ve­ni a ře­ší se ná­hrad­ní vždy jen jed­nou ho­di­nou jin­dy (te­dy jedná-​li se o del­ší ne­moc), nicmé­ně v pří­pa­dě do­pře­du zná­mé­ho dů­vo­du ab­sen­ce, ta­to ho­di­na od­pa­dá, po­kud ne­ní omlu­ve­na pro­střed­nic­tvím ofi­ci­ál­ní­ho ka­ná­lu, viz bod vý­še, ale­spoň 48 ho­din před za­po­če­tím hodiny.
 • Del­ší ces­ty a do­vo­le­né pro­sím hlaš­te ale­spoň 1 ka­len­dář­ní mě­síc před za­čát­kem, děkuji.

Příprava na hodinu

 • Při­pra­vuj­te se svě­do­mi­tě a zod­po­věd­ně, sa­mo­zřej­mě ne vždy člo­věk mů­že, např. po­kud jste pra­cu­jí­cí a má­te slu­žeb­ní ces­tu, nicmé­ně to­to by se ne­mě­lo stá­vat častěji 🙂 
  • Bě­hem ho­din sle­du­ji váš po­stup­ný vý­voj, nicmé­ně je dů­le­ži­té do­dr­žo­vat co nej­vět­ší pra­vi­del­nost při do­má­cím hra­ní, cvičení. 
  • Vět­ši­na vě­cí, kte­ré bu­de­me zpo­čát­ku (jste-​li za­čá­teč­ní­ci) dě­lat, vy­ža­du­jí ma­xi­mál­ně cvi­če­ní 5 dní v týd­nu po do­bu 10 mi­nut den­ně. Oprav­du pou­ze tak­to. Ne­ní totiž dů­le­ži­tá vel­ká ná­lož, ale pra­vi­del­nost, zpo­čát­ku tré­nu­je­te mo­to­ri­ku a ru­ce si pros­tě mu­sí zvyk­nout.
 • Jsem k za­sti­že­ní na emai­lu (viz kon­takt­ní strán­ka), pří­pad­ně te­le­fo­nu, kte­rý má­te, na Fa­ce­boo­ku – na­piš­te mi, viz od­ka­zy výše.
 • Nebudete-​li si s ně­čím vě­dět ra­dy, ozvě­te se a vy­ře­ší­me to (zdar­ma). Je zby­teč­né, abys­te tý­den če­ka­li, než se po­tká­me a pro­blém, kte­rý vy­ře­ší­me za 10 sekund vám zne­mož­nil cvi­če­ní ce­lý týden.
 • Ne­ne­chá­vej­te pří­pra­vu až na po­sled­ní den před ter­mí­nem, v hor­ším pří­pa­dě na den, kdy se má­me se­jít. Stej­ně ja­ko ja­ká­ko­liv ji­ná zna­lost, je po­tře­ba ke správ­né­mu cvi­če­ní od­po­či­nek a spá­nek. Bě­hem to­ho se vy­tří­bí a „defrag­men­tu­jí“ myš­len­ky, struč­ně ře­če­no, ob­čas i zde pla­tí „rá­no moud­řej­ší ve­če­ra.“ Ne­mů­že­te tak s ně­čím hnout? Zkus­te to „zí­t­ra“. A po­kud ani to ne­po­mů­že, ozvě­te se.
 • Ne­mo­hu po vás chtít po­vin­nost, ale rád bych, abys­te si po­kaž­dé pře­čet­li, co zde píšu, co vám po­sí­lám (bě­hem ně­ko­li­ka dnů pro pro­běh­lé ho­di­ně). Z kaž­dé ho­di­ny vy­tvo­řím struč­ný zá­pis s tím, co jsme dě­la­li a če­mu se vě­no­va­li, pří­pad­ně s ně­ja­ký­mi úko­ly a „obec­ný­mi smě­ry“, kte­rý­mi se vydat.
 • Ne­ve­du žád­né „žá­kov­ské kníž­ky“, „in­de­xy“ a po­dob­né hod­no­tí­cí vě­ci, na žá­dost sa­mo­zřej­mě ne­mám pro­blém vám psát, ja­kou „znám­ku“ bys­te do­sta­li za kaž­dou pro­ve­de­nou část, ale rád bych se to­mu­to vy­hnul. Vě­řím, že slov­ní hod­no­ce­ní a mo­ti­va­ce z mé stra­ny smě­řo­va­ná k vám bu­de i vám mo­ti­va­cí lep­ší, než „ně­ja­ké čís­lo v žákajdě“.

Dě­ku­ji za pře­čte­ní těch­to bo­dů a ješ­tě ví­ce dě­ku­ji, po­kud se tě­mi­to bo­dy bu­de­te dů­sled­ně ří­dit. Kdy­bys­te mě­li ja­ké­ko­liv při­po­mín­ky, rád vám na ně od­po­vím pro­střed­nic­tvím emai­lu či telefonu.