Obnovení výuky od 11. 5. 2020

Krás­ný den všem,

od 11. 5. 2020 opět za­ha­u­je­me vý­u­ku pod­le kla­sic­ké­ho roz­vr­hu. Bu­de po­tře­ba ně­ko­li­ka hy­gi­e­nic­kých opat­ře­ní, pro­sím vě­nuj­te jim po­zor­nost, abychom pře­de­šli zby­teč­ným nedorozuměním 🙂

  1. Všich­ni stu­den­ti i já po­u­ží­vá­me ochran­né po­můc­ky přes obličej.
  2. Před za­há­je­ním lek­ce si vždy umy­je­me ru­ce a ošet­ří­me des­in­fek­cí (sa­há­me spo­leč­ně na je­den nástroj.)
  3. Kla­vír před kaž­dou ho­di­nou bu­de vy­čiš­těn a desinfikován.
  4. Po­kud cí­tí­te ja­ký­ko­liv zdra­vot­ní pro­blém, ať už je to bo­le­ní hla­vy, ka­šel či ně­co po­dob­né­ho, ur­či­tě se mi ozvě­te a ho­di­ny posuneme.

Dí­ky všem za re­spe­ko­vá­ní těch­to opat­ře­ní, bu­du se opět tě­šit na za­jí­ma­vé ho­di­ny s vá­mi všemi! 🙂

R.