Nouzový režim od 16. 3. 2020 do odvolání

Krás­ný den všem,
vzhle­dem ke stá­va­jí­cí si­tu­a­ci bych rád upřes­nil pra­vi­dla pro lek­ce u mě v ná­sle­du­jích (nej­spíš) ně­ko­li­ka týd­nech. Shr­nu to do ná­sle­du­jí­cích ně­ko­li­ka bodů:
 1. Lek­ce se a‑priori ne­ru­ší, tzn. kdo chce­te při­jít, bu­du rád, když při­jde­te (dle roz­vr­hu, pří­pad­ně se pro­sím ozvě­te a do­mlu­ví­me ně­ja­ké al­ter­na­tiv­ní řešení.) 
 2. Po­kud se ně­kdo obá­vá­te ja­ké­ho­ko­liv ri­zi­ka, sa­mo­zřej­mě ho­di­ny od­lo­ží­me, o žád­né před­pla­ce­né ho­di­ny ne­při­chá­zí­te, pro dlou­ho­do­bě před­pla­ce­né pla­tí sa­mo­zřej­mě totéž.
 3. V pří­pa­dě, že se chce­te zú­čast­nit ho­din, je ne­zbyt­ně nut­né do­dr­žet ně­ko­lik ná­sle­du­jích pravidel:
  1. Pod­mín­kou zú­čast­ně­ní se lek­ce je 100% zdra­ví – te­dy pro­sím žád­né kaš­lání, na­chla­ze­ní, rý­ma apod. 
  2. To sa­mo­zřej­mě pla­tí i pro čle­ny va­ší ro­di­ny, je-​li ně­kdo u vás do­ma ně­kdo ne­moc­ný, pro­sím dej­te mi to též vě­dět a ho­di­ny odložíme.
 4. V pří­pa­dě pří­cho­du na lek­ci bu­dou pla­tit zvý­še­ná hy­gi­e­nic­ká opatření:
  1. Všich­ni si umy­je­me (včet­ně mě) ru­ce při pří­cho­du a odchodu.
  2. K dis­po­zi­ci je jak mý­dlo, tak an­ti­bak­te­ri­ál­ní gel. Po­kud má­te ně­kdo spe­ci­fic­ké kož­ní po­tí­že vy­ža­du­jí­cí spe­ci­ál­ní mý­dlo, pro­sím vez­mě­te ho s sebou.
  3. K dis­po­zi­ci zde pak dá­le bu­dou jed­no­rá­zo­vé pa­pí­ro­vé utěr­ky na utře­ní rukou.
Dě­ku­ji za pochopení. 
Ta­to opat­ře­ní slou­ží jak pro mo­ji tak va­ši bezpečnost.

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.