Rytmus

Ryt­mus je ča­so­vá vlast­nost hud­by či me­lo­die, kte­rá nám de­fi­nu­je, jak jsou kte­ré tó­ny dlou­hé či krát­ké. Ryt­mus je je­den ze zá­klad­ních poj­mů de­fi­nu­jí­cí me­lo­dii, pří­pad­ně ce­lou har­mo­nii.

Komentáře

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.