Pravidla platná do 30. 4. 2018

Na­po­sle­dy upra­ve­no 23. 1. 2016

Aby ne­do­chá­ze­lo k ně­ja­kým omy­lům, zmat­kům a po­dob­ně, je po­tře­ba ur­čit ale­spoň zá­klad­ní pra­vi­dla, jak do­u­čo­vá­ní pro­bí­há, jak je to s plat­ba­mi a ja­kým způ­so­bem ko­mu­ni­ko­vat. Pro­to­že – při­znej­me si – ko­mu­ni­ka­ce je vždy nej­vět­ší problém 🙂

Platby a peníze obecně

 • Ho­di­ny se pla­tí pau­šál­ně jed­nou za mě­síc, ce­na 1000 CZK, v čemž má­te 4 běž­né a jed­nu ná­hrad­ní „bo­nu­so­vou“ ho­di­nu. Využijete-​li te­dy všech 5 ho­din za mě­síc, vy­jde vás vý­u­ka v pře­poč­tu na 200 CZK za hodinu.
 • Vý­u­ka pro­bí­há u mne, v pří­pa­dě, že mu­sím do­jíž­dět, účtu­ji na­víc 100 CZK za kaž­dou ho­di­nu (což sa­mo­zřej­mě za­po­čí­tám do pau­šá­lu, ať to ne­mu­sí­te po­kaž­dé ře­šit, po­řá­dek dě­lá přátele).
 • Po­kud chce­te pla­tit ho­di­ny na­ho­di­le, i včet­ně např. pla­ce­ní po kaž­dé vy­u­čo­va­cí ho­di­ně, ce­na je 300 CZK (pří­pad­ně + bo­nus za do­jíž­dě­ní 100 CZK, viz výše)
 • V pří­pa­dě, že se do­mlu­ví­me na ně­ja­kém pau­šá­lu, ten sa­mo­zřej­mě vy­jde (pro vás 🙂 ) vý­hod­ně­ji než jed­not­li­vé ho­di­ny zvlášť, např. běž­ně zde ro­di­če pro své dě­ti pla­tí pau­šál­ně na po­lo­le­tí, část­ka je po­té mno­hem příznivější.
 • Jed­ná se pře­de­vším o va­še pe­ní­ze, kte­ré do to­ho dá­vá­te, pro­to se pro­sím vě­nuj­te i ná­sle­du­jí­cím bodům.

Docházka

 • V pří­pa­dě do­cház­ky, kdy já do­chá­zím k vám, z mé stra­ny sa­mo­zřej­mě pla­tí pra­vi­dlo, že nemohu-​li, jsem-​li ne­mo­cen, ozná­mím vše na emai­lu, pří­pa­ně na dal­ším ko­mu­ni­kač­ním ka­ná­le, kte­rý spo­lu udr­žu­je­me (Fa­ce­book etc.). Vy­ře­ším ná­hrad­ní ho­di­nou. Po­kud by má ab­sen­ce mě­la tr­vat déle, vy­ře­ším zá­poč­tem do dal­ší­ho ka­len­dář­ní­ho mě­sí­ce, o což vám sa­mo­zřej­mě ten­to dal­ší mě­síc slevím.
 • Z va­ší stra­ny oče­ká­vám to­též, v pří­pa­dě, že se jed­ná o ne­moc a dí­tě či vy one­moc­ní­te ten den, jste sa­mo­zřej­mě omlu­ve­ni a ře­ší se ná­hrad­ní ho­di­nou jin­dy, nicmé­ně v pří­pa­dě do­pře­du zná­mé­ho dů­vo­du ab­sen­ce, kte­rá by se da­la vy­ře­šit ná­hrad­ní ho­di­nou, ta­to ho­di­na od­pa­dá, po­kud ne­ní omlu­ve­na ale­spoň 48 ho­din před za­po­če­tím hodiny.

Příprava na hodinu

 • Při­pra­vuj­te se svě­do­mi­tě a zod­po­věd­ně, sa­mo­zřej­mě ne vždy člo­věk mů­že, např. po­kud jste pra­cu­jí­cí a má­te slu­žeb­ní ces­tu, nicmé­ně to­to by se ne­mě­lo stá­vat častěji 🙂
 • Jsem k za­sti­že­ní na emai­lu (viz kon­takt­ní strán­ka), pří­pad­ně te­le­fo­nu, kte­rý má­te, na Fa­ce­boo­ku – na­piš­te mi.
 • Nebudete-​li si s ně­čím vě­dět ra­dy, ozvě­te se a vy­ře­ší­me to (zdar­ma). Je zby­teč­né, abys­te tý­den če­ka­li, než se po­tká­me a pro­blém, kte­rý vy­ře­ší­me za 10 sekund vám zne­mož­nil cvi­če­ní ce­lý týden.
 • Ne­ne­chá­vej­te pří­pra­vu až na po­sled­ní den před ter­mí­nem, v hor­ším pří­pa­dě na den, kdy se má­me se­jít. Stej­ně ja­ko ja­ká­ko­liv ji­ná zna­lost, je po­tře­ba ke správ­né­mu cvi­če­ní od­po­či­nek a spá­nek. Bě­hem to­ho se vy­tří­bí a „defrag­men­tu­jí“ myš­len­ky, struč­ně ře­če­no, ob­čas i zde pla­tí „rá­no moud­řej­ší ve­če­ra.“ Ne­mů­že­te tak s ně­čím hnout? Zkus­te to „zí­t­ra“. A po­kud ani to ne­po­mů­že, ozvě­te se.
 • Ne­mo­hu po vás chtít po­vin­nost, ale rád bych, abys­te si po­kaž­dé pře­čet­li, co zde píšu, co vám po­sí­lám (bě­hem ně­ko­li­ka dnů pro pro­běh­lé ho­di­ně). Z kaž­dé ho­di­ny vy­tvo­řím struč­ný zá­pis s tím, co jsme dě­la­li a če­mu se vě­no­va­li, pří­pad­ně s ně­ja­ký­mi úko­ly a „obec­ný­mi smě­ry“, kte­rý­mi se vydat.
 • Ne­ve­du žád­né „žá­kov­ské kníž­ky“, „in­de­xy“ a po­dob­né hod­no­tí­cí vě­ci, na žá­dost sa­mo­zřej­mě ne­mám pro­blém vám psát, ja­kou „znám­ku“ bys­te do­sta­li za kaž­dou pro­ve­de­nou část, ale rád bych se to­mu­to vy­hnul. Vě­řím, že slov­ní hod­no­ce­ní a mo­ti­va­ce z mé stra­ny smě­řo­va­ná k vám bu­de i vám mo­ti­va­cí lep­ší, než „ně­ja­ké čís­lo v žákajdě“.

Dě­ku­ji za pře­čte­ní těch­to bo­dů a ješ­tě ví­ce dě­ku­ji, po­kud se tě­mi­to bo­dy bu­de­te dů­sled­ně ří­dit. Kdy­bys­te mě­li ja­ké­ko­liv při­po­mín­ky, rád vám na ně od­po­vím pro­střed­nic­tvím emai­lu či telefonu.

Pře­ji všem krás­ný den a úspěš­né cvičení! 🙂