Odvozování předznamenání stupnic a tónin

Nechcete-​li po­čí­tat stup­ni­ce „přes půl­tó­ny“, da­jí se tó­ni­ny od­vo­dit jed­no­du­chým trikem:

 • Kříž­ko­vé tóniny
  • Za­čne­me na­ším vý­cho­zím bo­dem, te­dy „C“.
  • Ví­me, že C dur má 0 kříž­ků, hle­dá­me to, co má „c dur + 1 kří­žek“, te­dy co má „1 křížek“ 😉
  • Vý­cho­zí bod té­to tó­ni­ny na­jde­me tak, že po­stou­pí­me o kvin­tu vý­še, te­dy na­jde­me 5. krok. C, D, E, F a pá­tý je G, tedy:
  • Dal­ší tó­ni­na s jed­ním kříž­kem je G dur.
  • Ja­ký kří­žek má? Zvy­šu­je­me vždy 7. stu­peň, te­dy v na­šem pří­pa­dě tón F zvý­ší­me na Fis.
  • Tó­ni­na s jed­ním kříž­kem je te­dy G dur a má je­den kří­žek Fis.
  • Dal­ší na­jde­me tak, že bu­de­me po­řád opa­ko­vat ten­to po­stup, na­zna­čím ho dá­le, už jen stručně: 
   • Kvin­ta od G => D dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy C=>Cis, D dur má te­dy 2 kříž­ky, Fis Cis.
   • Kvin­ta od D => A dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy G=>Gis, A dur má te­dy 3 kříž­ky, Fis Cis Gis.
   • Kvin­ta od A => E dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy D=>Dis, E dur má te­dy 4 kříž­ky, Fis Cis Gis Dis.
   • Kvin­ta od E => H dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy A=>Ais, H dur má te­dy 5 kříž­ků, Fis Cis Gis Dis Ais.
   • Kvin­ta od H => Fis dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy E=>Eis, Fis dur má te­dy 6 kříž­ků, Fis Cis Gis Dis Ais Eis.
   • Kvin­ta od Fis => Cis dur. Zvý­ší­me 7. stu­peň, te­dy H=>His, Cis dur má te­dy 7 kříž­ků, Fis Cis Gis Dis Ais Eis His.
   • Dál se kříž­ko­vé ne­po­u­ží­va­jí 😉 Pro po­cho­pe­ní pro­ble­ma­ti­ky si to­to ná­zor­ně vy­zkou­šej­te u kla­ví­ru a vždy si uvě­dom­te, co zvy­šu­je­te a jak.
 • Béč­ko­vé tóniny
  • Prin­cip od­vo­zo­vá­ní je vel­mi po­dob­ný, ako­rát se troš­ku mě­ní ně­kte­rá čísla:
  • Za­čne­me v C, kte­rý má 0 béček.
  • Na­jde­me kvar­tu od C, te­dy F (4. stu­peň, C, D, E a F).
  • Dal­ší tó­ni­na te­dy bu­de F dur, ví­me, že bu­de mít jed­no béč­ko. To­to béč­ko se na­chá­zí na 4. stup­ni od vý­cho­zí­ho bo­du, te­dy sní­ží­me H na B (v an­g­lič­ti­ně B na B flat, po­zor, v ne­čes­ké li­te­ra­tu­ře to mů­že být pro za­čá­teč­ní­ka vel­mi matoucí!)
  • F dur má te­dy 1 béč­ko s ná­zvem B (bé) 😉
  • Od­vo­ze­ní dalších: 
   • Kvar­ta od F => B dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy E => Es, B dur má te­dy 2 béč­ka, B Es.
   • Kvar­ta od B => Es dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy A => As, Es dur má te­dy 3 béč­ka, B Es As.
   • Kvar­ta od Es => As dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy D =>Des, As dur má te­dy 4 béč­ka, B Es As Des.
   • Kvar­ta od As => Des dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy G =>Ges, Des dur má te­dy 5 béč­ke, B Es As Des Ges.
   • Kvar­ta od Des => Ges dur, sní­ží­me 4. stu­peň, te­dy C =>Ces, Ges dur má te­dy 6 béč­ke, B Es As Des Ges Ces.
   • Zde si všim­ně­me, že „Ges dur“ vlast­ně od­po­ví­dá „Fis dur“ (stej­né klávesy) 😉

Pro kom­plet­ní pře­hled tó­nin a stup­nic do­po­ru­ču­ji ta­bul­ku tónin:

[ul­ti­ma­te­tables 2 /]

Komentáře

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.