Hodina 15. 12. 2020

Krás­ný den,

 • Uvol­ně­ní, ro­ze­hr­tá­tí, protažení
  • Kla­sic­ky
  • Pojď­me se po­dí­vat ješ­tě na stupnice 
   • Co je to Dur a Moll
   • Sou­sed­ní a „ob­sou­sed­ní“ tón – te­dy půl­tón a ce­lý tón.
   • V du­ro­vé stup­ni­ci jsou půl­tó­ny (sou­sed­ní klá­ve­sy) me­zi 3. – 4. a 7. – 8. stup­něm (např. v C dur klá­ve­sy E – F a H – C). CCP CCCP.
 • Bach (Pra­e­lu­di­um I) 
  • La­dí­me prv­ní strán­ku a pře­chod na 2. stránku.
  • Čte­ní not v ba­so­vém klí­či a při­dá­vá­ní pra­vé ru­ky (v houslo­vém) klíči.
  • Při cvi­če­ní si ber­te po­stup­ně tak­ty a tré­nuj­te pře­cho­dy me­zi tak­ty – a pros­tě do­kud to ne­bu­de úpl­ně krás­ně ply­nu­lé (onen pře­chod), ne­choď­te do dal­ší­ho taktu.
  • Prs­to­kla­dy v le­vé – kom­bi­na­ce F‑Ab klid­ně prs­ty 1−−3 ne­bo 1−−2, ale při pře­klá­dá­ní dla­ně nad pal­cem po­zor na uvol­ně­né zá­pěs­tí, ta­dy je to ne­sku­teč­ně dů­le­ži­té, aby to fun­go­va­lo a hlav­ně ne­bo­le­lo. Když jsou na­víc prs­ty v kře­či, vý­sled­ný tón kla­ví­ru je dost oš­k­li­vý, zvlášťe u ta­ko­vé­to roz­to­mi­lé sklad­by ne­chce­me, aby tó­ny, kte­ré by mě­ly být jem­né, by­ly nejemné.
 • Čer­né oči, jdě­te spát
  • V ur­či­tých mo­men­tech, když se stří­dá v le­vé akord, má pra­vá chuť se od­dě­lit. Zkus­te trik s ko­lí­kem 😀 Ne­ní to snadné 🙂
 • Pan­ther
  • Prv­ní strán­ka fajn 😉 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.