Basový klíč

basový klíč, f clef, f klíč

Tak­to vy­pa­dá ba­so­vý klíč

Ba­so­vý klíč po­u­ží­vá­me všu­de tam, kde po­tře­bu­je­me psát vě­ci „hod­ně hlu­bo­ko“. Pře­ce jen v oby­čej­ném houslo­vém klí­či, po­kud po­tře­bu­je­me na­psat např. f ma­lé, už ta­ko­vá no­ta má 3 po­moc­né lin­ky. Sa­mo­zřej­mě mů­že­me po­u­žít i „tri­ku“ s po­su­nu­tím not např. o ok­tá­vu, ja­ko je vi­dět v ná­sle­du­jí­cím obrázku:

Oktávy ořez

Nicmé­ně Tím­to po­su­ne­me da­ný part pou­ze o ok­tá­vu ní­že, kdy­bychom chtě­li tře­ba o 3 ok­tá­vy, mu­se­li bychom po­u­žít sym­bo­lu 15 atd. Ta­ko­vý zá­pis by se pak stal hroz­ně ne­pře­hled­ným – a pro­to za­vá­dí­me prá­vě ba­so­vý klíč, kte­rý nám au­to­ma­tic­ky ně­kte­ré ta­ko­vé vě­ci dě­lá. Stej­nou pís­nič­ku, kte­rou vi­dí­me vý­še, lze s po­mo­cí ba­so­vé­ho klí­če za­psat ná­sle­du­jí­cím způsobem:

Oktávy s basovým ořez

Jen­že ou­ha, vi­dí­me, že se no­ty ne­ma­pu­jí jed­na na dru­hou – te­dy že c vy­pa­dá ja­ko a1 a tak po­dob­ně. Proč, mys­lí­te si, je zrov­na po­su­nu­to „takhle div­ně“? Má to vě­ru zvlášt­ní dů­vod, z his­to­ric­ké­ho hle­dis­ka se tak­to pros­tě po­řád ba­so­vý klíč dr­ží, nicmé­ně po­kud se po­dí­vá­te na tón c1 v houslo­vém a ba­so­vém klí­či, uvi­dí­te, že no­ty vy­pa­da­jí „sy­me­t­ric­ky“ – te­dy c1 vy­pa­dá v ba­so­vém klí­či ja­ko a2, má jed­nu po­moc­nou linku.

Nicmé­ně stu­den­tům hu­deb­ních ma­te­ri­á­lů ne­zby­de nic ji­né­ho, než se po­řád­ně na­u­čit oba klí­če ne­zá­vis­le na so­bě a umět v obou hrát. S tím vším mů­že po­mo­ci vy­ví­je­ná apli­ka­ce na pro­cvi­čo­vá­ní not.

Komentáře

 1. Zdeněk
  Zdeněk 3. 9. 2019 at 15.14 | | Reply

  Dob­rý den, na kon­ci zmi­ňu­je­te apli­ka­ci na pro­cvi­čo­vá­ní not – už je ho­to­vá? Děkuji.

 2. Jan Herzán
  Jan Herzán 1. 9. 2019 at 19.59 | | Reply

  Já bych chtěl oce­nit exis­ten­ci to­ho­to po­stu. Na­šel jsem v něm vše, co jsem hle­dal a vše je sro­zu­mi­tel­ně vy­svět­le­no. Roz­hod­ně bych ne­shle­dal slo­vo „nicmé­ně“ za ru­ši­vé v kon­tex­tu článku.
  Na dru­hou stra­nu si mys­lím, že pan Fin­gal Bar­ba­dim je pou­ze je­den z mno­ha li­dí, kte­ří při­dá­va­jí ko­men­tá­ře bez ja­ké­ko­liv hod­no­ty a ni­kdy v ži­vo­tě žád­ný hod­not­ný člá­nek nenapsali.

 3. Fingal Barbadim
  Fingal Barbadim 25. 12. 2018 at 14.20 | | Reply

  Au­tor tr­pí nicmé­ňo­vou ne­mo­cí? Na to­to slo­vo jsem aler­gic­ký, stá­vá se po­sled­ní do­bou mo­rem a li­di jej cpou všu­de, při­tom to­to slo­vo nic sa­mo o so­bě ne­zna­me­ná, pou­há vycpávka.

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.