1. Porozumění hudbě

Pro­to­že jsem hu­deb­ní fa­na­tik a mám hud­bu pros­tě rád, roz­ho­dl jsem se roz­ší­řit své po­cho­pe­ní hud­by me­zi vás, vá­že­ní čtenáři.

Co se bě­hem se­ri­á­lu po­stup­ně do­zví­me? Já dou­fám, že dost 🙂 Sa­mo­zřej­mě vás na­u­čím základům[ref]jako tře­ba no­tám a tak podobně[/ref], ale chci dát dů­raz na im­pro­vi­za­ci a po­cho­pe­ní hu­deb­ní te­o­rie. Po­cho­pe­ní to­ho, že hud­ba ne­ní jen „ná­hod­ný sled tó­nů“, ale že je to kom­plex­ní obor, ve kte­rém se pře­krý­vá fy­zi­ka, ma­te­ma­ti­ka, umě­ní, až psychologe.

Vel­kým pro­blé­mem „v hud­bě“, mys­lím tím i té po­pu­lár­ní, je špat­né po­cho­pe­ní a čas­té za­mě­ňo­vá­ní růz­ných poj­mů a tím za­ná­še­ní „in­for­mač­ní­ho ba­las­tu“ do na­šich hlav[ref]jak to čas­to pro­vá­dí mé­dia, bo­hu­žel čas­to ani ne­tu­ší, že ně­co dě­la­jí špatně…[/ref].

Dal­ší vě­cí, kte­rou ta­dy mu­sím avi­zo­vat a pros­tě to tak bu­du dě­lat je, že bu­du po­u­ží­vat čis­tě an­g­lic­ké či la­tin­ské ná­zvoslo­ví. Si­ce be­ru, že češ­ti­na je krás­ná věc, ale hu­deb­ní ná­zvoslo­ví v češ­ti­ně je troš­ku podivné[ref]Např. zna­če­ní tó­nů B vs H, po­té zna­če­ní po­su­vek atd. Po­kud bu­du ty­to vě­ci po­u­ží­vat, bu­du vý­hrad­ně po­u­ží­vat zna­če­ní s po­suv­ka­mi ja­ko F# a ne FisE♭ pro Es atd.[/ref]. Si­ce dá­vá smy­sl, ale má­lo­kdy na­jde­te no­ty s čes­ký­mi zá­pi­sy, vět­ši­nou jsou německy[ref]Stejné ja­ko v angličtině.[/ref] ane­bo ital­sky, či­li „kla­sic­ky“. Za­vá­dět te­dy tro­jí zna­če­ní je do­sti ší­le­né, pro­to si vy­sta­čí­me s dvo­jím – ital­ským a anglickým.

Če­ho bych chtěl zde do­sáh­nout ne­ní, že bys­te by­li schop­ni pře­číst tře­ba parti­tu­ru a vě­dě­li, co všech­no co zna­me­ná (i když sa­mo­zřej­mě proč ne…), ale spí­še abys­te by­li schop­ni tvo­ři­vě mys­let, po­cho­pi­li zá­ko­ni­tos­ti, kte­ré v hud­bě pla­tí a by­li si schop­ni tře­ba za­im­pro­vi­zo­vat na ně­ja­ké té­ma. Ta­ko­vou třeš­nič­kou bu­diž po­cho­pe­ní růz­ných his­to­ric­kých sou­vis­los­tí, kte­ré se po­ku­sím tak­též uvá­dět, bude-​li to možné.

Ale abychom za­ča­li – v dal­ší čás­ti si uká­že­me to, co bu­de­me po­tře­bo­vat v hud­bě dnes a den­ně – no­to­vý zá­pis. Jak „ta věc“ fun­gu­je, proč se tam co dě­lá tak, jak se dě­lá a jak tře­ba na­psat no­ty, abys­te si při tom ne­u­krou­ti­li ru­ce. Pře­ji pří­jem­né po­čte­ní. Dal­ší čás­ti bu­du vy­dá­vat jak jen to bu­de mož­né, tak­že vy­drž­te a těš­te se! 😉

Nelze komentovat, ale trackbaky a pingbacky budou použity a přidány.