matchme Hodina 31. 5. 2017

Ahoj,

Uvolňování

Ok­tá­vy, hez­ké tón, vr­há­ní

Vr­há­ní – pa­lec se za­sek­ne na tón, ostat­ní prs­ty vr­ha­jí vzdá­le­né tó­ny tak, že se vra­cí ce­lá dlažn zpět k pal­ci. Pro­cvi­ču­je se tak krás­ně pa­lec a je­ho vol­nost. V le­vé je to stej­ně, byť sy­me­t­ric­ky obráceně.

Bach I

Co nej­ví­ce z hlavy 🙂

Ko­nec 2. strán­ky s jis­to­tou ví­ce 🙂 A klid­ně při­dej 3. strán­ku zhla­vy, už to bu­de ce­lé, super! 😉 

Mozart

Fi­nál­ní běh, než bu­de zá­vě­reč­ná část s roz­lo­že­ný­mi akor­dy v le­vé, tak v tem­pu. Do­kud ne­bu­de v jed­nou ku­se ply­nu­le, nejdě­me dále!

Zpět k 1. čás­ti do čtvr­ťo­vé ka­den­ce, kri­tic­ká mís­ta po­řád­ně, do­ko­la, do­kund nejsou správ­ně, pak zrych­luj. No a pak ce­lé na­jed­nou za se­bou v jed­nom tempu 😉 😉 

Příště

Příš­tě ne­ní ho­di­na 6. 6. 2017, ale až tý­den po­té (ško­la v přírodě).

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.