matchm Hodina 24. 5. 2017

Dob­rý den, ahoj,

Uvolňování

Pla­tí po­řád stej­ně – před hra­ním, uvol­nit ru­ce, kvin­ty, ok­tá­vy, už se tě­ším na no­vý ná­stroj, kde to pů­jde ješ­tě lé­pe (bu­de mít vět­ší ode­zvu od klá­ves, te­dy ru­ce bu­dou hrát ví­ce “sa­my”).

Mozart

1. část

Do­ce­la už oukej

2. část (běhy)

Os­mi­no­vé po­řád nejsou os­mi­no­vé, ale ta­ko­vé “sko­ro­os­mi­no­vé”, po­čkej si na ně, ať to tam ryt­mic­ky se­dí, zkus po­čí­tá­ní.

3. část (pře­chod z bě­hů do zá­vě­reč­né ka­den­ce se čtvrťovými)

Ta­dy je tře­ba ví­ce na­po­jit v obou ru­kách, v mís­tě, kde jsou v pra­vé os­mi­ny a v le­vé bublá­ní šest­nác­ti­na­mi je tře­ba mít po­řád­ně jas­no v tom, co se tam hra­je a jak to ryt­mic­ky sou­vi­sí se zbytkem!

4. část (me­lo­dic­ká část s šest­nác­ti­na­mi v levé)

Pra­vá ně­kam uje­la (utek­la), je tře­ba dbát po­zor­nos­ti na to, co se tam přes­ně dě­je. Ve čtvr­ťo­vé s teč­kou je nar­vá­no 6 šest­nác­tin, tak ať tam jsou 🙂 Prá­ce na tryl­ku, už se to rýsuje 😀

Czerny 1604

Pří­ra­zy se po­kus jem­ně­ji, ve smys­lu na dy­na­mic­ky, ale že tu ma­lou no­tič­ku za­hra­ješ těs­ně před svo­jí ná­sle­du­jí­cí, ale fakt hod­ně těs­ně a to tam udě­lá hroz­nej ráz 🙂 Zkus ji za­hrát o ma­lin­ko dříve 🙂

2. řá­dek – ro­ze­čte­no, zkus­me te­dy vel­mi po­ma­lu do­hro­ma­dy, po­zor na 3. takt, je dost ji­ný opro­ti ostat­ním, tak ať tam se­dí prs­to­klad a ne­ní to moc rozbité 🙂

Bach

Zkou­ší­me zpa­mě­ti 🙂 2 strán­ky prak­tic­ky jsou, už zbý­vá jen tře­tí a je to 🙂 Ob­čas tam ně­co chy­bě­lo, ale to se pod­dá, jed­nou za čas je tře­ba to zku­sit ce­lé s no­ta­mi a zkon­t­ro­lo­vat si, jest­li tam všech­no, co má být, je.

Modrý zpěvník – A te Réhradice

Je to pod­boné Če­cho­mo­ru 🙂 (asi od­tud čer­pa­li) 🙂 Sa­mot­né­ho mě to překvapilo 🙂

Příště zase kolem 13.45 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.