ilopel Hodina 24. 5. 2017

Uvolnění rukou atd.

Opa­ko­vá­ní kvin­ty, pří­pad­ně oktávy

Vr­há­ní tó­nů – te­dy že v le­vé pa­lec zů­sta­ne za­sek­nu­tý na “c” a ostat­ní prs­ty (2−3−5) vr­ha­jí tó­ny do­lů (g‑e-​c), pří­čemž 1. prst po­řád dr­ží hor­ní “c” 🙂 V pra­vé ru­ce je to ob­dob­né, ako­rát na­ho­ru (pa­lec za­sek­ne “g” a ostat­ní hra­jí c‑e-​g na­ho­ru). Lze hrát i dor­ho­ma­dy (po­tom se hůř mí­ří a na­u­čí to víc mí­ře­ní na tó­ny po­sle­pu) 🙂

Heritage

Prv­ní dva řád­ky – už fi­na­li­zuj do jed­not­né­ho tem­pa, ať jsou prak­tic­ky ho­to­vé, nejsou pak po­tře­ba se dál ně­jak učit, jen udržovat 🙂

Tře­tí řá­dek – dal­ší ná­cvik do­hro­ma­dy 🙂 V le­vé rych­le­ji vě­dět 4hlasý akord na konci 🙂

Čtvr­tý řá­dek – slep dohromady 🙂

Bach

Zkusmo zhla­vy 🙂 🙂 Klid­ně příš­tě víc 🙂

Příště

se uvi­dí­me kla­sic­ky ve 14.50 (plus mí­nus, jak to vy­jde s do­pra­vou) 🙂 A ne­nech si za­se se­žrat ka­be­ly, už ho máš ně­ja­ký krát­ký, zase 🙂 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.