Hodina 27. 1. 2020

Ahoj,

 • Ro­ze­hrá­tí, uvol­ně­ní, protažení
  • Pro­ta­že­ní.
  • Ro­ze­hrá­tí
   • Ok­tá­vy etc.
 • Si­be­lius
  • 2. řá­dek
   • Su­per, je to tam! 🙂 Vý­bor­ně, výborně…
  • Zá­věr opa­ko­vá­ní (4. řádek) 
   • Fajn, to bu­de tak­též dob­ré, za chvilku.
  • Dal­ší 4 tak­ty (od 4. řádku) 
   • V pra­vé i le­vé se to ne­u­stá­le po­sou­vá do­lů, ob­čas vněj­ší, ob­čas vnitř­ní, v le­vé ob­čas hor­ní, ob­čas spod­ní, ale je to po­měr­ně „sys­te­ma­tic­ké“ 🙂
   • Mož­ná si to zkus nejdří­ve zvlášť, ale když ti to fun­gu­je rov­nou do­hro­ma­dy, klid­ně, jen je to těžší 🙂
   • V pra­vé jsou to po­řád ok­tá­vy, ba­cha na to 🙂
   • Hraj me­lo­dii pou­ze ma­líč­ky, po­kud tam dáš 4. prst, si­ce to má svo­je vý­ho­dy, ale pak ne­sko­číš do­lů ok­tá­vu, za­tím na to ne­máš ru­ku (mu­sí dopovyrůst) 😀 
 • Ame­lie
  • Os­ti­na­to v le­vé ruce 
   • Klid­ně si ve 3. a 4. kom­bi­na­ci vnitř­ní tó­ny (háč­ko a áč­ko) hraj ví­ce u dře­va, pros­tě dá­le od kra­je klá­ves, pak tam nejde nor­mál­ně do­sáh­nout a krou­tí se ti ru­ka (vše­li­jak).
  • 2. řá­dek OK, jen si za­tím hraj­te po­ma­lič­ku, ať je tam všech­no, co tam má být, no 🙂
  • 3. řá­dek
   • Fjn, po­stup­ně do­stá­vej do ply­nu­los­ti a při­dá­vej v tempu 😉 
   • #F! 😀 
  • 4. řá­dek
   • Dvoj­hma­ty, ne­za­po­me­ne­me na #F! 🙂
  • 5. řá­dek
   • Pou­ze 1. takt – kvů­li prin­ci­pu spo­je­ní 116 v pra­vé a 18 v le­vé, na­víc to tam vy­chá­zí ve­se­le, tak­že je tře­ba se v tom úpl­ně neztratit.
  • Pe­dál – zhru­ba 1 takt, je­den pedál 🙂

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.