Hodina 10. 5. 2018

Dob­rý den,

 • Uvol­ně­ní rukou
  • Ok­tá­vy + čer­né ok­tá­vy – bez­va, ob­je­vu­je se od­rá­že­ní, bezva!
 • 14
  • Už je to po­měr­ně sluš­ně v celku, 
  • 4. řá­dek kri­tic­ký, po­zor na ně­ho, spí­še ryt­mic­ké a plynulostní 
   • Po­čí­tá­ní, zkus vždyc­ky kou­sek zvlášť a pak až do­hro­ma­dy. Po­čí­tá­ní i při spo­je­ní dorhomady.
   • 2. takt v pra­vé – všech­ny osminové 😉 
 • Clouds
  • Tem­po – po­zor na ná­h­lé zrych­lo­vá­ní ve 3. řádce.
  • Dy­na­mi­ka – jem­něj­ší změ­ny, po­kud za­čneš hod­ně ze za­čát­ku hod­ně ze­si­lo­vat, pak už ne­máš kam, tak­že po­zor­na to 😉 😉 
 • Waltz (zpa­mě­ti)
  • Ve čtvr­ťo­vých akor­dech v pra­vé tak po­sled­ní do­ba (3. do­ba) je ho­o­o­od­ně zkrá­ce­ná (sko­ro všu­de), ne­boj se chvil­ku po­čkat, než za­se za­čne me­lo­die v levé.
 • Me­nu­et
  • Pra­vá – za­čni na správ­né oktávě 🙂 
   • Prs­to­klad v pořádku 🙂
  • Le­vá
   • Po­zor na ryt­mus, ten pak za­čne být jas­ný, až se to bu­de spo­jo­vat do­hro­ma­dy s pravou 🙂
 • Za­pa­te­ro
  • Na­vá­zá­ní, po­kud se ně­co roz­bi­je, to je hod­ně bez­va! Pro hra­ní 4ručně (a obec­ně ve ví­ce li­dech) hod­ně dů­le­ži­tý skill 😉

Příští tý­den se tě­ším opět ve 14 😉 😉 

Odpovědět

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.