Durová stupnice

Dů­le­ži­té je si za­pa­ma­to­vat, že půl­tó­ny se na­chá­zí me­zi 3. a 4. stup­něm, dá­le pak me­zi 7. a 8. Pod­le to­ho jsme schop­ni po­sklá­dat všech­ny stup­ni­ce, i když si zrov­na ne­pa­ma­tu­je­me předznamenání.

Půl­tón je vzdá­le­nost ta­ko­vá, že se (zjed­no­du­še­ně) me­zi ta­ko­vý­mi tó­ny ne­na­chá­zí žád­ný ji­ný tón – např. C a #C, ne­bo D a #D. Po­té E a F a sa­mo­zřej­mě H a C (tam též ne­ní žád­ný „me­zi­tón“). Pod­le to­ho­to klí­če jsme schop­ni vy­ge­ne­ro­vat li­bo­vo­nou du­ro­vou stup­ni­ci od li­bo­vol­né­ho tónu.

Komentáře

Nelze komentovat, ale trackbaky a pingbacky budou použity a přidány.