Nezařazené

Diplomka o hudebních materiálech

Na­pros­to úžas­ná di­plom­ka, kte­rá str­há­vá ma­te­ri­á­ly, kte­ré str­ha­né bý­ti mají!

Sou­bor ke sta­že­ní: Diplomka.pdf

(di­plom­ka) Kla­vír­ní tech­ni­ka a kla­vír­ní školy

Kalendář

V ní­že uve­de­ném ka­len­dá­ři mám vol­no, po­kud ne­ní ně­ja­ká na­plá­no­va­ná ak­ce (te­dy všu­de, kde „nic ne­ní“, se mů­že­te při­hlá­sit na hodinu) 🙂

Pří­pad­ně se mů­že­te po­dí­vat rov­nou na go­o­gle ka­len­dář: Ka­len­dář (od­kaz) (na od­kaz je tře­ba klik­nout, aby se zob­ra­zil kalendář 😀 )

Jak to u mě funguje

Ahoj a dob­rý den,

ur­či­tě bys­te se rá­di do­zvě­dě­li, jak to u mě fun­gu­je s vý­u­kou kla­ví­ru. Vše­o­bec­né pod­mín­ky si sa­mo­zřej­mě mů­že­te pře­číst, nicmé­ně ny­ní tro­chu prakticky:

Vše, co bu­de­me dě­lat, za­pi­su­ji sem, na webo­vé strán­ky. Kaž­dý do­sta­ne­te svo­ji pře­zdív­ku, pod kte­rou se ta­dy na­jde­te a bu­de­te mít svo­ji vý­u­ku, po­znám­ky, ma­te­ri­á­ly a dal­ší vě­ci. Ukáz­ko­vý pří­klad ta­ko­vé­ho pro­fi­lu na­jde­te např. v tom­to od­ka­zu.

Pre­fe­ru­ji do­má­cí vý­u­ku u mne, pra­vi­del­ně jed­nou za tý­den s tím, že se po emai­lu či te­le­fo­nu (ale spí­še po emi­a­lu) mů­že­te ze­ptat na co­ko­liv, co vás na­pad­ne, rád vám po­ra­dím, po­mo­hu, mů­že­me se vzá­jem­ně na­to­čit a po­slat si přes you­tu­be tře­ba vi­dea, pří­pad­ně ně­co do­ře­šit po Sky­pe. Ať vý­u­ka „je­de“ a nestagnuje 🙂

Na všech de­tai­lech se s vá­mi rád do­mlu­ví­me emai­lem, sta­čí se zeptat 😉