Nezařazené

Hodina 1. 2. 2019

Ahoj,

 • Ro­ze­hrá­tí ru­kou 😉 
  • Běž­né „ze zi­my“ 🙂
 • Spin­ning song
  • Bez­va, tak­že dal­ší dva tak­ty 🙂 (5−−6)
  • Tak vi­díš, už pů­jde ce­lá strán­ka 🙂
 • The Me­a­dow
  • Po­kus­me se prv­ní 4 řád­ky v ku­se 😉 
  • Pra­vá ví­ce me­lo­die, ne­chvá­tej na to, ono to zpo­čát­ku vy­pa­dá snad­no rych­lé, ale pak je tam double­ti­me… Tak­že ať to pros­tě pak ne­ní uchváta­né 🙂

Hodina 10. 5. 2018

Dob­rý den,

 • Uvol­ně­ní ru­kou
  • Ok­tá­vy + čer­né ok­tá­vy – bez­va, ob­je­vu­je se od­rá­že­ní, bez­va!
 • 14
  • Už je to po­měr­ně sluš­ně v cel­ku, 
  • 4. řá­dek kri­tic­ký, po­zor na ně­ho, spí­še ryt­mic­ké a ply­nu­lost­ní
   • Po­čí­tá­ní, zkus vždyc­ky kou­sek zvlášť a pak až do­hro­ma­dy. Po­čí­tá­ní i při spo­je­ní dor­ho­ma­dy.
   • 2. takt v pra­vé – všech­ny os­mi­no­vé 😉 
 • Clouds
  • Tem­po – po­zor na ná­h­lé zrych­lo­vá­ní ve 3. řád­ce.
  • Dy­na­mi­ka – jem­něj­ší změ­ny, po­kud za­čneš hod­ně ze za­čát­ku hod­ně ze­si­lo­vat, pak už ne­máš kam, tak­že po­zor­na to 😉 😉 
 • Waltz (zpa­mě­ti)
  • Ve čtvr­ťo­vých akor­dech v pra­vé tak po­sled­ní do­ba (3. do­ba) je ho­o­o­od­ně zkrá­ce­ná (sko­ro všu­de), ne­boj se chvil­ku po­čkat, než za­se za­čne me­lo­die v le­vé.
 • Me­nu­et
  • Pra­vá – za­čni na správ­né ok­tá­vě 🙂
   • Prs­to­klad v po­řád­ku 🙂
  • Le­vá
   • Po­zor na ryt­mus, ten pak za­čne být jas­ný, až se to bu­de spo­jo­vat do­hro­ma­dy s pra­vou 🙂
 • Za­pa­te­ro
  • Na­vá­zá­ní, po­kud se ně­co roz­bi­je, to je hod­ně bez­va! Pro hra­ní 4ručně (a obec­ně ve ví­ce li­dech) hod­ně dů­le­ži­tý skill 😉

Příští tý­den se tě­ším opět ve 14 😉 😉 

Hodina 3. 5. 2018

Ahoj,

 • Je­te­lí­ček
  • Troš­ku jen ryt­mus – te­dy ne­chvá­tej na dlou­hých tó­nech 😉 ; )
 • Had
 • Dešt­ník
  • Po­dí­va­li jsme se, co tam je, prv­ní čte­ní 😉 
  • Za­čí­náš s tím, tak­že ne­chvá­tej 😀 Pros­tě po­ma­lu a správ­ně, je tře­ba si na to nejdří­ve zvyk­nout, že…
  • Ve své pod­sta­tě jsou tam pou­ze ryt­mic­ké vě­ci, po tó­no­vé strán­ce to máš skvě­le 🙂
  • Troš­ku po­tře­ba prs­to­kla­dy 🙂
 • Cvr­ček a čme­lák
  • Ryt­mus 😀
   • Čtvr­ťo­vé a os­mi­no­vé, ji­né tam nejsou. Udě­lej s iv nich troš­ku po­řá­dek 😉 Správ­ně si po­čí­táš, ale je tře­ba se to­ho po­čí­tá­ní i dr­žet 😀 
   • Vy­tisk­li jsme zno­vu cvi­če­ní na ryt­mus, ce­lé, půlo­vé, čtvr­ťo­vé a os­mi­no­vé. To mu­sí být pros­tě jas­né, ji­nak ne­má smy­sl co­ko­liv hrát z not 🙂

Diplomka o hudebních materiálech

Na­pros­to úžas­ná di­plom­ka, kte­rá str­há­vá ma­te­ri­á­ly, kte­ré str­ha­né bý­ti ma­jí!

Sou­bor ke sta­že­ní: Diplomka.pdf

(di­plom­ka) Kla­vír­ní tech­ni­ka a kla­vír­ní ško­ly