Nezařazené

Hodina 19. 11. 2019

Krás­ný den,

 • Ro­ze­hrá­tí 🙂
  • Ja­ko vžd, super! 🙂
 • Shosta­ko­vich 1
  • Tak fajn 🙂
 • Shosta­ko­vich, Waltz 7
  • Už se to za­čí­ná klu­bat, super! 🙂
  • Prsotkal­dy, opa­ko­va­né tó­ny se da­jí po­u­žít s vý­ho­dou na vý­mě­nu prs­tů, tak­že… to tak použijte 🙂

Hodina 16. 5. 2019

Krás­ný den,

 • Uvol­ně­ní, rozehrátí
  • Po­ly­me­tr 4:3
  • Ok­tá­vy etc.
 • The Me­a­dow
  • Le­vá ru­ka – jem­ně­ji – ne­bou­chej­te pros­tě to­lik do toho.
  • Pár drob­nos­tí, mrk­ně­te na mi­nu­lé lek­ce, ře­ši­li jsme to tam.
 • Tan­cu­jí­cí sloni
  • Ná­vaz­nost le­vé a pra­vé ruky.
  • Čte­ní z lis­tu, te­dy bez pří­pra­vy, rov­nou kou­kej­te jen do not, ru­ce se ne­mu­sí hnout z po­zi­ce c‑g (a pra­vá z c1 – g1).
  • Ryt­mus – no­to­vě to má­te v po­ho­dě, jen drž­te ryt­mus – te­dy v mís­tě, kde se v pra­vé dr­ží dlou­hý tón, ne­zní čtvr­ťo­vé v le­vé ja­ko čtvr­ťo­vé, má­te je moc pomalé 🙂 
   • Po­čí­tá­ní „prv-​ní-​dru-​há-​tře-​tí“ a fun­gu­je to 🙂
 • Waltz in A Minor
  • Po­dob­né ja­ko slo­ni, ako­rát v mollu a troš­ku se tam už hý­bou ruce.
  • Prin­cip ale téměř stej­ný 🙂
  • Čte­ní ba­so­vé­ho klí­če, peč­li­vě, pro­sím (vy­u­žij­te pa­pí­ru s nápovědou) 🙂
  • Plat­nost kříž­ků, bé­ček a od­rá­žek (obec­ně všech po­su­vek) – do kon­ce tak­tu. Pak „re­set“ a mu­sí se na­psat zno­vu. Ob­čas se pí­še od­ráž­ka tam, kde ne­mu­sí být, např. tam, kde před tím 2 tak­ty byl kří­žek a na­jed­nou ne­ní, tak jen při­po­me­nu­tí „ta­dy už ne.“ 🙂

Hodina 1. 2. 2019

Ahoj,

 • Ro­ze­hrá­tí rukou 😉 
  • Běž­né „ze zimy“ 🙂
 • Spin­ning song
  • Bez­va, tak­že dal­ší dva tak­ty 🙂 (5−−6)
  • Tak vi­díš, už pů­jde ce­lá stránka 🙂
 • The Me­a­dow
  • Po­kus­me se prv­ní 4 řád­ky v kuse 😉 
  • Pra­vá ví­ce me­lo­die, ne­chvá­tej na to, ono to zpo­čát­ku vy­pa­dá snad­no rych­lé, ale pak je tam double­ti­me… Tak­že ať to pros­tě pak ne­ní uchvátané 🙂

Hodina 10. 5. 2018

Dob­rý den,

 • Uvol­ně­ní rukou
  • Ok­tá­vy + čer­né ok­tá­vy – bez­va, ob­je­vu­je se od­rá­že­ní, bezva!
 • 14
  • Už je to po­měr­ně sluš­ně v celku, 
  • 4. řá­dek kri­tic­ký, po­zor na ně­ho, spí­še ryt­mic­ké a plynulostní 
   • Po­čí­tá­ní, zkus vždyc­ky kou­sek zvlášť a pak až do­hro­ma­dy. Po­čí­tá­ní i při spo­je­ní dorhomady.
   • 2. takt v pra­vé – všech­ny osminové 😉 
 • Clouds
  • Tem­po – po­zor na ná­h­lé zrych­lo­vá­ní ve 3. řádce.
  • Dy­na­mi­ka – jem­něj­ší změ­ny, po­kud za­čneš hod­ně ze za­čát­ku hod­ně ze­si­lo­vat, pak už ne­máš kam, tak­že po­zor­na to 😉 😉 
 • Waltz (zpa­mě­ti)
  • Ve čtvr­ťo­vých akor­dech v pra­vé tak po­sled­ní do­ba (3. do­ba) je ho­o­o­od­ně zkrá­ce­ná (sko­ro všu­de), ne­boj se chvil­ku po­čkat, než za­se za­čne me­lo­die v levé.
 • Me­nu­et
  • Pra­vá – za­čni na správ­né oktávě 🙂 
   • Prs­to­klad v pořádku 🙂
  • Le­vá
   • Po­zor na ryt­mus, ten pak za­čne být jas­ný, až se to bu­de spo­jo­vat do­hro­ma­dy s pravou 🙂
 • Za­pa­te­ro
  • Na­vá­zá­ní, po­kud se ně­co roz­bi­je, to je hod­ně bez­va! Pro hra­ní 4ručně (a obec­ně ve ví­ce li­dech) hod­ně dů­le­ži­tý skill 😉

Příští tý­den se tě­ším opět ve 14 😉 😉 

Hodina 3. 5. 2018

Ahoj,

 • Je­te­lí­ček
  • Troš­ku jen ryt­mus – te­dy ne­chvá­tej na dlou­hých tónech 😉 ; )
 • Had
 • Dešt­ník
  • Po­dí­va­li jsme se, co tam je, prv­ní čtení 😉 
  • Za­čí­náš s tím, tak­že ne­chvá­tej 😀 Pros­tě po­ma­lu a správ­ně, je tře­ba si na to nejdří­ve zvyk­nout, že…
  • Ve své pod­sta­tě jsou tam pou­ze ryt­mic­ké vě­ci, po tó­no­vé strán­ce to máš skvěle 🙂
  • Troš­ku po­tře­ba prstoklady 🙂
 • Cvr­ček a čmelák
  • Ryt­mus 😀
   • Čtvr­ťo­vé a os­mi­no­vé, ji­né tam nejsou. Udě­lej s iv nich troš­ku po­řá­dek 😉 Správ­ně si po­čí­táš, ale je tře­ba se to­ho po­čí­tá­ní i držet 😀 
   • Vy­tisk­li jsme zno­vu cvi­če­ní na ryt­mus, ce­lé, půlo­vé, čtvr­ťo­vé a os­mi­no­vé. To mu­sí být pros­tě jas­né, ji­nak ne­má smy­sl co­ko­liv hrát z not 🙂